Reklamácie a servis

REKLAMÁCIE

S cieľom efektívnejšieho a rýchlejšieho riešenia reklamácií realizujeme evidenciu a nahlasovanie prostredníctvom formulárov na našej webovej stránke, ktoré je potrebné poslať emailom na adresu reklamacie@protrade.sk.

Pri reklamácií je potrebné vyplniť náležitý formulár:

-         pri reklamácií tovaru v rámci záručnej doby,  chýbajúceho  resp.  nedodaného tovaru alebo jeho zámeny je potrebné vyplniť

 Reklamačný formulár

  pdf.jpg

-         v prípade, že požadujete vrátiť dodaný tovar je potrebné vyplniť

 Protokol o vrátení tovaru

 pdf.jpg

 Formuláre musia obsahovať všetky žiadané náležitosti. V prípade, že tieto nebudú vyplnené, reklamáciou sa nebudeme zaoberať.

 Ako dátum prijatia reklamácie (teda deň, od ktorého začne plynúť reklamačná doba 30 dní) je braný do úvahy dátum jej doručenia do kancelárie vo Zvolene, resp. prevzatia reklamácie obchodným zástupcom.

Pri tovaroch predávajúcich za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak kupujúci vadu tovaru spôsobil sám, pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny, ak vada tovaru bola spôsobená použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, vady spôsobené neodborným zásahom, po uplynutí záručnej doby, vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, vady vzniknuté nesprávnym ošetrovaním, skladovaním resp. prevádzkou výrobku v nevhodnom prostredí.

Pracovník reklamačného oddelenia posúdi oprávnenosť reklamácie a rozhodne o jej vybavení v zákonom stanovenej lehote.

 

POŠKODENIE TOVARU DORUČOVANÍM:

Čo robiť pri doručení poškodeného balíka kuriérskou službou.

Príjemca má pri doručovaní balíku, ak je zjavne poškodený obal, dve možnosti:

1. Balík odmietnuť  - neprevziať (bude vrátený späť odosielateľovi, firme PROTRADE)

alebo

2. Balík prevziať s tým, že požiada kuriéra o spísanie škodového zápisu (papierové tlačivo so spísaným poškodením a podpísané príjemcom aj kuriérom). V tomto prípade, ak je poškodený obal balíku, môže byť obsah skontrolovaný v prítomnosti kuriéra.

Ak však kuriér doručuje balík v nepoškodenom obale, nie je kuriér povinný čakať na kontrolu obsahu, príjemca buď balík prevezme alebo môže odmietnuť.

 

Oficiálnu reklamáciu môže do kuriérskej spoločnosti podať písomne len zmluvný partner, spoločnosť PROTRADE, ako odosielateľ. 

 

V prípade poškodenia tovaru je nutné, aby sa príjemca obrátil na našu spoločnosť PROTRADE ako odosielateľa, zaslal nám spísaný škodový zápis a fotografie poškodeného tovaru vrátane obalu. Následne bude nás kuriérsky partner riešiť podanú reklamáciu s nami, ako so zmluvným partnerom. 

 

K vyplnenému formuláru žiadame zaslať nasledujúce podkladov, potrebné k zahájeniu reklamácie:

1.      dokument, z ktorého je zrejmé, čo bolo obsahom balíka (napr. dodací list, dodávateľskú faktúru a pod.) s vyznačením poškodených položiek a počet poškodených kusov

2.      dokument, na ktorom sú uvedené Vaše obstarávacie náklady ( obstarávacia faktúrach ), popr. náklady na jeho opravu

3.      kópie Zápisu o škode, ak bola spísaná, kde by bolo potvrdené, že balík bol doručovaný zo zjavným poškodením obalu

4.      ak išiel tovar do servisu, doklad o tom, prečo bola nutná jeho oprava

5.      fotodokumentácia poškodeného tovaru, obalu a vnútornej výplne balíku

 

Po obdržaní požadovaných  dokumentov má kuriérska spoločnosť 30 dní na prešetrenie škodovej udalosti a zaslanie vyjadrenia k reklamácii.

 

RIEŠENIE REKLAMÁCIE VENTILÁTOROV VENTS